دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 495
Homepage URL https://jamlu.liau.ac.ir
Contact name: Journal of Operational Research In Its Applications ( Applied Mathematics ) - Lahijan Azad University
Contact Email info@jamlu.liau.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://jamlu.liau.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues https://jamlu.liau.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://jamlu.liau.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2
https://jamlu.liau.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=19

List of articles https://jamlu.liau.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=5
https://jamlu.liau.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=36
https://jamlu.liau.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=66

Abstract examples (Persian) https://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1689-fa.html
https://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1956-fa.html
https://jamlu.liau.ac.ir/article-1-2001-fa.html

Article examples (Persian) https://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1689-fa.pdf
https://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1956-fa.pdf
https://jamlu.liau.ac.ir/article-1-2001-fa.pdf

Abstract examples (English) https://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1689-en.html
https://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1956-en.html
https://jamlu.liau.ac.ir/article-1-2001-en.html

Article examples (English) https://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1689-en.pdf
https://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1956-en.pdf
https://jamlu.liau.ac.ir/article-1-2001-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)