یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 2 (2-1401 - شماره پیاپی : 73) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 1 (1-1401 - شماره پیاپی : 72) - 8 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 4 (9-1400 - شماره پیاپی : 71) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 3 (6-1400 - شماره پیاپی : 70) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 2 (3-1400 - شماره پیاپی : 69) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 1 (1-1400 - شماره پیاپی : 68) - 8 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 4 (10-1399 - شماره پیاپی : 67) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 3 (6-1399 - شماره پیاپی : 66) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 2 (3-1399 - شماره پیاپی : 65) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 1 (1-1399 - شماره پیاپی : 64) - 8 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 4 (10-1398 - شماره پیاپی : 63) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 3 (7-1398 - شماره پیاپی : 62) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 2 (4-1398 - شماره پیاپی : 61) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 1 (1-1398 - شماره پیاپی : 60) - 8 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 4 (10-1397 - شماره پیاپی : 59) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 3 (8-1397 - شماره پیاپی : 58) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 (4-1397 - شماره پیاپی : 57) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (1-1397 - شماره پیاپی : 56) - 8 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 4 (9-1396 - شماره پیاپی : 55) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 3 (7-1396 - شماره پیاپی : 54) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (4-1396 - شماره پیاپی : 53) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (1-1396 - شماره پیاپی : 52) - 8 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 4 (11-1395 - شماره پیاپی : 51) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 (8-1395 - شماره پیاپی : 50) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (5-1395 - شماره پیاپی : 49) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (6-1395 - شماره پیاپی : 48) - 8 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (11-1394 - شماره پیاپی : 47) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (8-1394 - شماره پیاپی : 46) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (7-1394 - شماره پیاپی : 45) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (2-1394 - شماره پیاپی : 44) - 8 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (10-1393 - شماره پیاپی : 43) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (5-1393 - شماره پیاپی : 42) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (4-1393 - شماره پیاپی : 41) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (1-1393 - شماره پیاپی : 40) - 10 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (10-1392 - شماره پیاپی : 39) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (7-1392 - شماره پیاپی : 38) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (5-1392 - شماره پیاپی : 37) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (2-1392 - شماره پیاپی : 36) - 8 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (11-1391 - شماره پیاپی : 35) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (7-1391 - شماره پیاپی : 34) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (4-1391 - شماره پیاپی : 33) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (1-1391 - شماره پیاپی : 32) - 8 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (10-1390 - شماره پیاپی : 31) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (9-1390 - شماره پیاپی : 30) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (7-1390 - شماره پیاپی : 29) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (7-1390 - شماره پیاپی : 28) - 8 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 4 (10-1389 - شماره پیاپی : 27) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 3 (5-1389 - شماره پیاپی : 26) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (2-1389) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (فروردين 1-1389) - 8 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 23 (دى 10-1388) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 20 (فروردين 1-1388) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 22 (مهر 7-1388) - 7 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 18 (مهر 7-1387) - 8 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 14 (مهر 7-1386) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 13 (تير 4-1386) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 12 (فروردين 1-1386) - 8 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 11 (دى 10-1385) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 8 (فروردين 1-1385) - 7 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 7 (دى 10-1384) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 5 (تير 4-1384) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 4 (فروردين 1-1384) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 6 (مهر 7-1384) - 4 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 3 (دى 10-1383) - 2 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (تير 4-1383) - 5 مقالهکلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن ( ریاضی کاربردی ) - دانشگاه آزاد لاهیجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق