مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن ( ریاضی کاربردی ) - دانشگاه آزاد لاهیجان- فرم تعهد مقاله
فرم تعهد نامه مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن ( ریاضی کاربردی ) - دانشگاه آزاد لاهیجان:
http://jamlu.liau.ac.ir/find.php?item=1.71.30.fa
برگشت به اصل مطلب