راهنما

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله
۱-  مقاله در محیط نرم افزار Word ۲۰۰۷، سایز صفحه ۵/۱۹ در ۵/۲۸ سانتی متر (حاشیه هااز بالا، پایین، چپ و  راست  همگی ۵/۲ سانتی متر)، فونت فارسی متنBZAR ۱۳ ، فونت انگلیسی متن،Times New Roman ۱۱، فاصله بین خطوط ۱ سانتی متر وحداکثر در ۲۰ صفحه تایپ شود و صرفاً از طریق سایت فصلنامه به آدرسwww.jamlu.liau.ac.ir   ارسال گردد. همچنین فایل PDF  و  DOC مقاله  به آدرس الکترونیکی ijorlugmail.com   فرستاده شود.   
۲-  مقاله های ارسالی باید دارای بخش های زیر باشد:
۲-۱ مقاله شامل : عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان(نام نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت ستاره مشخص شود)، رتبه علمی و نام موسسه یا دانشگاه و یا محل اشتغال، نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات شامل: نشانی پستی، شماره تلفن، نمابرو پست الکترونیکی.
۲-۲ مقاله شامل عنوان و چکیده مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی: موضوع مقاله، روش تحقیق، طرح بحث و نتیجه گیری   ( مجموعاً حدود۲۰۰کلمه) و واژه های کلیدی (حداقل ۴ واژه)
۲-۳ مقاله شامل مقدمه، بحث و بررسی (شامل: بیان مسأله و اهمیت آن، مروری بر پیشینه تحقیق، ادبیات و چارچوب نظری، پرسش ها و فرضیه ها ی پژوهش، روش تحقیق، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات و بحث در یافته های پژوهش)، نتیجه گیری و ارایه پیشنهاد ها، فهرست منابع و مأخذ.
۲-۴ چکیده انگلیسی بر روی صفحه ای جداگانه(صفحه آخر)، با عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی و موسسه، دانشگاه یا محل اشتغال، همراه مقاله ارسال شود.
۲-۵ عنوان مقاله، سر عنوان ها، شکل ها، جدول ها و روابط ریاضی باید وسط-چین انتخاب شوند. شماره گذاری سر عنوان ها از ۱ الی آخر صورت گرفته و مقدمه، شماره ۱ را به خود اختصاص می دهد. شماره گذاری زیر عنوان ها فرضاً در بخش ۲ به صورت  ۲-۱، ۲-۲،... بوده و در سایر بخش ها نیز به همین ترتیب است.
۲-۶ روابط ریاضی به ترتیب شماره گذاری شده و در محیط  Math Type  تایپ شود                                                                                      
۲-۷ شکل ها باید به صورت واضح و در اندازه مناسب تهیه شده و به نحو گویایی سمت راست زیر نویس و به ترتیب شماره گذاری شوند.
۲-۸  جدول ها به صورت واضح و در اندازه مناسب تهیه شده و به نحو مشخصی باید سمت راست بالا نویس شده و به ترتیب شماره گذاری گردند. 
۲-۹ نتیجه گیری باید شامل بازگویی اجمالی مسایل مطرح شده در مقاله و توجه مجدد و بحث درباره اهم نتایج حاصله و بالاخره جمع بندی مختصر و مفید باشد. کلیه مراجع ذکر شده در بخش مراجع باید در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفته باشند. ذکر مشخصات کامل مراجع، مطابق نمونه های ارایه شده  در انتهای این مقاله ضروری است.                                                                    
۳-  منابعی که در مقاله به آنها ارجاع شده است به ترتیب ظاهر شدن در متن و با عدد در داخل [ ] شماره گذاری شوند و فهرستی  از آنها در آخر مقاله و در صفحه یا صفحات جداگانه طبق نمونه زیر نوشته شود:
۳-۱ در لیست منابع در انتها، مراجع به سبک APA  و با فونت Times New Roman، pt. ۱۰ تایپ و شماره گذاری می‌گردد. فاصله بین خطوط single space تنظیم شود. قابل ذکر است برای ارجاع منابع فارسی، فرمت لاتین مورد پذیرش نشریه، رعایت گردد و در انتها عبارت (In Persian) ذکر گردد. ​​
۳-۲ کتاب،
 نام  خانوادگی، نام.، (سال انتشار). نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام انتشارات.
Book
Author, A.  A. (۲۰۱۱). Title of book. City: Publisher.
Author, A.  A., Author, B. B. (۲۰۱۱). Title of book: Subtitle of book (edition). City, ST: Publisher.

Author,  A.  A.,  Author,  B.  B.,  Author,  C.  C. (۲۰۱۱). Title of book: Vol. ۱. Title of series. City, Country: Publisher.

Book chapter
Author,  A.  A. (۲۰۱۱). Title of chapter. In E. E. Editor (Ed.), Title of book ,pp. first page-last page. City: Publisher.
Author,  A.  A.,  Author,  B.  B. (۲۰۱۱). Title of chapter: Subtitle of chapter.  In E. E. Editor, & F. F. Editor (Eds.), Title of book: Subtitle of book ,edition, pp. first page-last page. City, ST: Publisher.
Author,  A.  A.,  Author, B.  B.,  Author, C. C. (۲۰۱۱). Title of chapter: Subtitle of chapter. In E. E. Editor, F. F. Editor, G. G. Editor (Eds.), Title of book: Subtitle of book ,edition, pp. first page-last page. City, Country: Publisher.
۳-۴ مقاله
 نام خانوادگی، نام.، (تاریخ انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره(جلد)، محل انتشار.

Author, A.  A., (۲۰۱۱). Title of journal article. Title of journal, volume number, first page-last page.
Author, A.  A.,  Author, B. B. (۲۰۱۱). Title of journal article: Subtitle of journal article. Title of journal, volume number, first page-last page.
Author, A.  A.,  Author,  B. B.,  Author, C.  C. (۲۰۱۱). Title of journal article. Title of journal: Subtitle of journal, volume number (issue number), first page-last page
۴- در مورد گزارش ها و سایر منبع نیز اطلاعات کافی و کامل ارایه شود.
Author,  A.  A. (۲۰۱۱). Title of electronic text [E-text type]. Location of document
Author, A.  A.,  Author, B.  B. (۲۰۱۱). Title of electronic journal article. Title of electronic journal [On-line serial], Volume number (Issue number). Email address and request message

۵-   شکل ها، جدول ها، رابطه ها، قضیه ها، مثال ها و نمودار ها  باید به صورت پر رنگ و قابل چاپ در مجله در محل اشاره شده در متن مقاله و با شماره هایی که در متن به آنها ارجاع شده است مشخص شوند.
۶-  مقاله های فرستاده شده نباید در مجله های داخل و خارج کشور چاپ شده باشد. همچنین نباید به صورت همزمان به مجله دیگری ارسال شده باشد.
۷-  فصلنامه در ویرایش مقاله ها، بدون تغییر در محتوای آن، آزاد است.
۸-   فصلنامه از پذیرش مقالاتی که موارد شکلی و ساختاری یاد شده در راهنما در آن ها رعایت نشده باشد معذور است.
۹-  مقالات دریافتی، توسط هیأت تحریریه و داوران علمی مورد بررسی قرار می گیرند و حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.
۱۰-  در مورد مقالات بر گرفته از رساله های دانشجویی، مکاتبات باید از طریق استاد راهنما انجام گرفته و ذکر نام استاد راهنما به عنوان یکی از نویسندگان مقاله ضروری است.
۱۱-   مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده است. 
۱۲- تشکر از افراد، سازمان‌ها یا حمایت‌کنندگان مالی تحقیق قبل از فهرست منابع و مأخذ به شکل مجزا تحت عنوان تشکر و قدردانی ارایه شود.

انواع مقاله قابل انتشار در نشریه:
مقالات پژوهشی، مقالات مروری، مطالعات موردی 

هزینه ارسال مقاله:
براساس آیین‌نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۳۱۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ و دستورالعمل نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره ۱۰/۶۲۸۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۴ مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد  (.
توجه: نویسندگان محترم بایستی مبلغ موردنظر را به شماره حساب ۰۱۰۵۶۶۶۱۷۱۰۰۳، شناسه پرداخت ۴۱۹۲۰۲۰۲۰۰۰۱۸۸ نزد بانک ملی شعبه امام خمینی لاهیجان به نام مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان واریزنموده و اسکن فیش واریزی را در قسمت فایل های پیوست پروفایلشان بارگذاری نمایند.
گواهی همانندجویی:
 به آگاهی می‌رساند که از این پس همه نوشته‌هایی که به این نشریه فرستاده می‌شوند، باید گواهی همانندجویی را دریافت و ارائه کنند. برای این کار، پدیدآوران باید نوشته‌های خود را پس از تصویب در هیات تحریریه نشریه و پیش از فرستادن برای داوری، در سامانه همانندجو (به نشانی tik.irandoc.ac.ir) همانندجویی و گواهی آن را به رایانامه نشریه بفرستند. پرداخت هزینه همانندجویی با پدیدآوران است که باید در سامانه یاد شده بپردازند.
ایمیل نماینده همانندجو: sohrabkordrostamigmail.com
شناسه: pu۸Us


 

دفعات مشاهده: 33933 بار   |   دفعات چاپ: 1580 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 136 بار   |   0 نظر