ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2022: Volume 19 - Number 2

2022: Volume 19 - Number 1

2021: Volume 18 - Number 4

2021: Volume 18 - Number 3

2021: Volume 18 - Number 2

2021: Volume 18 - Number 1

2020: Volume 17 - Number 4

2020: Volume 17 - Number 3

2020: Volume 17 - Number 2

2020: Volume 17 - Number 1

2019: Volume 16 - Number 4

2019: Volume 16 - Number 3

2019: Volume 16 - Number 2

2019: Volume 16 - Number 1

2019: Volume 15 - Number 4

2018: Volume 15 - Number 3

2018: Volume 15 - Number 2

2018: Volume 15 - Number 1

2017: Volume 14 - Number 4

2017: Volume 14 - Number 3

2017: Volume 14 - Number 2

2017: Volume 14 - Number 1

2017: Volume 13 - Number 4

2016: Volume 13 - Number 3

2016: Volume 13 - Number 2

2016: Volume 13 - Number 1

2016: Volume 12 - Number 4

2015: Volume 12 - Number 3

2015: Volume 12 - Number 2

2015: Volume 12 - Number 1

2015: Volume 11 - Number 4

2014: Volume 11 - Number 3

2014: Volume 11 - Number 2

2014: Volume 11 - Number 1

2014: Volume 10 - Number 4

2013: Volume 10 - Number 3

2013: Volume 10 - Number 2

2013: Volume 10 - Number 1

2013: Volume 9 - Number 4

2012: Volume 9 - Number 3

2012: Volume 9 - Number 2

2012: Volume 9 - Number 1

2012: Volume 8 - Number 4

2011: Volume 8 - Number 3

2011: Volume 8 - Number 2

2011: Volume 8 - Number 1

2011: Volume 7 - Number 4

2010: Volume 7 - Number 3

2010: Volume 7 - Number 2

2010: Volume 7 - Number 1

2009: Volume 6 - Number 23

2009: Volume 6 - Number 20

2008: Volume 5 - Number 18

2007: Volume 4 - Number 14

2007: Volume 4 - Number 13

2007: Volume 4 - Number 12

2009: Volume 3 - Number 22

2006: Volume 3 - Number 11

2006: Volume 3 - Number 8

2005: Volume 2 - Number 7

2005: Volume 2 - Number 5

2005: Volume 2 - Number 4

2005: Volume 1 - Number 6

2004: Volume 1 - Number 3

2004: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]