فرم تعارض منافع

 | تاریخ ارسال: 1398/7/29 | 

دفعات مشاهده: 2468 بار   |   دفعات چاپ: 86 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راهنما

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله
1-  مقاله در محیط نرم افزار Word 2007، سایز صفحه 5/19 در 5/28 سانتی متر (حاشیه هااز بالا، پایین، چپ و  راست  همگی 5/2 سانتی متر)، فونت فارسی متنBZAR 13 ، فونت انگلیسی متن،Times New Roman 11، فاصله بین خطوط 1 سانتی متر وحداکثر در 20 صفحه تایپ شود و صرفاً از طریق سایت فصلنامه به آدرسwww.jamlu.liau.ac.ir   ارسال گردد. همچنین فایل PDF  و  DOC مقاله  به آدرس الکترونیکی ijorlugmail.com   فرستاده شود.   
2-  مقاله های ارسالی باید دارای بخش های زیر باشد:
2-1 مقاله شامل : عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان(نام نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت ستاره مشخص شود)، رتبه علمی و نام موسسه یا دانشگاه و یا محل اشتغال، نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات شامل: نشانی پستی، شماره تلفن، نمابرو پست الکترونیکی.
2-2 مقاله شامل عنوان و چکیده مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی: موضوع مقاله، روش تحقیق، طرح بحث و نتیجه گیری   ( مجموعاً حدود200کلمه) و واژه های کلیدی (حداقل 4 واژه)
2-3 مقاله شامل مقدمه، بحث و بررسی (شامل: بیان مسأله و اهمیت آن، مروری بر پیشینه تحقیق، ادبیات و چارچوب نظری، پرسش ها و فرضیه ها ی پژوهش، روش تحقیق، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات و بحث در یافته های پژوهش)، نتیجه گیری و ارایه پیشنهاد ها، فهرست منابع و مأخذ.
2-4 چکیده انگلیسی بر روی صفحه ای جداگانه(صفحه آخر)، با عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی و موسسه، دانشگاه یا محل اشتغال، همراه مقاله ارسال شود.
2-5 عنوان مقاله، سر عنوان ها، شکل ها، جدول ها و روابط ریاضی باید وسط-چین انتخاب شوند. شماره گذاری سر عنوان ها از 1 الی آخر صورت گرفته و مقدمه، شماره 1 را به خود اختصاص می دهد. شماره گذاری زیر عنوان ها فرضاً در بخش 2 به صورت  2-1، 2-2،... بوده و در سایر بخش ها نیز به همین ترتیب است.
2-6 روابط ریاضی به ترتیب شماره گذاری شده و در محیط  Math Type  تایپ شود                                                                                      
2-7 شکل ها باید به صورت واضح و در اندازه مناسب تهیه شده و به نحو گویایی سمت راست زیر نویس و به ترتیب شماره گذاری شوند.
2-8  جدول ها به صورت واضح و در اندازه مناسب تهیه شده و به نحو مشخصی باید سمت راست بالا نویس شده و به ترتیب شماره گذاری گردند. 
2-9 نتیجه گیری باید شامل بازگویی اجمالی مسایل مطرح شده در مقاله و توجه مجدد و بحث درباره اهم نتایج حاصله و بالاخره جمع بندی مختصر و مفید باشد. کلیه مراجع ذکر شده در بخش مراجع باید در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفته باشند. ذکر مشخصات کامل مراجع، مطابق نمونه های ارایه شده  در انتهای این مقاله ضروری است.                                                                    
3-  منابعی که در مقاله به آنها ارجاع شده است به ترتیب ظاهر شدن در متن و با عدد در داخل [ ] شماره گذاری شوند و فهرستی  از آنها در آخر مقاله و در صفحه یا صفحات جداگانه طبق نمونه زیر نوشته شود:
3-1 در پایان مقاله، فهرست منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتیب ابتدا فارسی و سپس انگلیسی.
3-2 کتاب،
 نام  خانوادگی، نام.، (سال انتشار). نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام انتشارات.
Book
Author, A.  A. (2011). Title of book. City: Publisher.
Author, A.  A., Author, B. B. (2011). Title of book: Subtitle of book (edition). City, ST: Publisher.

Author,  A.  A.,  Author,  B.  B.,  Author,  C.  C. (2011). Title of book: Vol. 1. Title of series. City, Country: Publisher.

Book chapter
Author,  A.  A. (2011). Title of chapter. In E. E. Editor (Ed.), Title of book ,pp. first page-last page. City: Publisher.
Author,  A.  A.,  Author,  B.  B. (2011). Title of chapter: Subtitle of chapter.  In E. E. Editor, & F. F. Editor (Eds.), Title of book: Subtitle of book ,edition, pp. first page-last page. City, ST: Publisher.
Author,  A.  A.,  Author, B.  B.,  Author, C. C. (2011). Title of chapter: Subtitle of chapter. In E. E. Editor, F. F. Editor, G. G. Editor (Eds.), Title of book: Subtitle of book ,edition, pp. first page-last page. City, Country: Publisher.
3-4 مقاله
 نام خانوادگی، نام.، (تاریخ انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره(جلد)، محل انتشار.

Author, A.  A., (2011). Title of journal article. Title of journal, volume number, first page-last page.
Author, A.  A.,  Author, B. B. (2011). Title of journal article: Subtitle of journal article. Title of journal, volume number, first page-last page.
Author, A.  A.,  Author,  B. B.,  Author, C.  C. (2011). Title of journal article. Title of journal: Subtitle of journal, volume number (issue number), first page-last page
4- در مورد گزارش ها و سایر منبع نیز اطلاعات کافی و کامل ارایه شود.
Author,  A.  A. (2011). Title of electronic text [E-text type]. Location of document
Author, A.  A.,  Author, B.  B. (2011). Title of electronic journal article. Title of electronic journal [On-line serial], Volume number (Issue number). Email address and request message

5-   شکل ها، جدول ها، رابطه ها، قضیه ها، مثال ها و نمودار ها  باید به صورت پر رنگ و قابل چاپ در مجله در محل اشاره شده در متن مقاله و با شماره هایی که در متن به آنها ارجاع شده است مشخص شوند.
6-  مقاله های فرستاده شده نباید در مجله های داخل و خارج کشور چاپ شده باشد. همچنین نباید به صورت همزمان به مجله دیگری ارسال شده باشد.
7-  فصلنامه در ویرایش مقاله ها، بدون تغییر در محتوای آن، آزاد است.
8-   فصلنامه از پذیرش مقالاتی که موارد شکلی و ساختاری یاد شده در راهنما در آن ها رعایت نشده باشد معذور است.
9-  مقالات دریافتی، توسط هیأت تحریریه و داوران علمی مورد بررسی قرار می گیرند و حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.
10-  در مورد مقالات بر گرفته از رساله های دانشجویی، مکاتبات باید از طریق استاد راهنما انجام گرفته و ذکر نام استاد راهنما به عنوان یکی از نویسندگان مقاله ضروری است.
11-   مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده است. 

هزینه ارسال مقاله:
براساس دستورالعمل نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد(.

 

 

دفعات مشاهده: 26691 بار   |   دفعات چاپ: 1191 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 136 بار   |   0 نظر