هیات تحریریه

صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، معاونت پژوهش و فناوری

مدیر مسئول:
دکترمهران فخرائی، رشته تحصیلی: مکانیک ،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، پست الکترونیکی:mehran_fakhraie@yahoo.com

سردبیر: 
دکتر سهراب کرد رستمی، رشته تحصیلی:ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات،استاد گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، پست الکترونیکی:sohrabkordrostami@gmail.com

مدیر داخلی:
صادق پور جعفر، گروه رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی گرایش عددی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان،پست الکترونیکی:s.pourjafar@yahoo.com

هیأت تحریریه: (به ترتیب حروف الفبا )
دکتر علیرضا امیرتیموری،  رشته تحصیلی:ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات، استاد گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، پست الکترونیکی:ateamoori@iaurasht.ac.ir
دکتر علی امروز نژاد، ، رشته تحصیلی:ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات، دانشیار گروه مدیریت عملیاتی و اطلاعاتی، دانشگاه ،Aston، پست الکترونیکی:a.emrouznejud@uston.ac.ir
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی، رشته تحصیلی:ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات،استاد گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات،پست الکترونیکی:farhad@hosseinzadeh.ir
دکتر محمد خدابخشی، رشته تحصیلی:ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات،دانشیار گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه لرستان،پست الکترونیکی:mkhbakhshi@yahoo.com
دکتر بهروز دانشیان، رشته تحصیلی:ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات،دانشیار گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، پست الکترونیکی:be_daneshian@yahoo.com
دکترفریدون رهنمای رودپشتی،رشته تحصیلی:مدیریت بازرگانی گرایش مالی، استاد گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی،  واحدعلوم تحقیقات،پست الکترونیکی:rahnama.roodposhti@gmail.com
دکتر مازیار صلاحی، رشته تحصیلی:ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات،دانشیار گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده ریاضی،  دانشگاه گیلان ،پست الکترونیکی:salahimaziar@gmail.com
دکتر مهدی طلوع، رشته تحصیلی:ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات،دانشیار گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز ،پست الکترونیکی:toloo@iauctb.ac.ir
دکتر فرید علیزاده،رشته تحصیلی:ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات  دانشیار گروه مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی، دانشگاه ،Rutgers،پست الکترونیکی:alizadeh@sut.ac.ir
دکتر یحیی فتحی، رشته تحصیلی:ریاضیات کاربردی گرایش بهینه سازی،استاد گروه صنایع، دانشگاه North Carolina State University،پست الکترونیکی:fathi@ncsu.edu
دکتر سهراب کرد رستمی، رشته تحصیلی:ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات،استاد گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم ریاضی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ،پست الکترونیکی:sohrabkordrostami@gmail.com
دکتر مصطفی نصری،رشته تحصیلی:ریاضیات کاربردی گرایش بهینه سازی، استاد گروه تحقیق در عملیات، دانشگاه Montreal،پست الکترونیکی:mostafa.nasri.1@ulaval.ca

دکترسیدهادی ناصری، رشته تحصیلی:ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات ،دانشیار گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم ریاضی،  دانشگاه مازندران،پست الکترونیکی:nasseri@umz.ac.ir


بخش پشتیبانی:

مدیر اجرایی: مژگان رنجکش
صفحه آرایی: سید مهرزاد الماسی موسوی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
چاپ: فولادلو


دفعات مشاهده: 14660 بار   |   دفعات چاپ: 1377 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 212 بار   |   0 نظر